Statut udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17,98/19 i 151/22), osnivačka Skupština udruge
Poduzetništvo s povjerenjem na sjednici održanoj 15. lipnja 2023. godine u Zagrebu donijela je
Statut
udruge
PODUZETNIŠTVO S POVJERENJEM
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje naziv Udruge, skraćeni naziv, naziv na engleskom jeziku, skraćeni naziv na engleskom jeziku; svrha
Udruge; sjedište Udruge; teritorij djelovanja Udruge; zastupanje; ciljevi Udruge; područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima;
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; gospodarske djelatnosti Udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti
djelovanja Udruge; uvjeti i način učlanjivanja u Udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna
odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti,
način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv
likvidatora Udruge; prestanak postojanja Udruge; imovina Udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge; postupak
s imovinom u slučaju prestanka Udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja od značaja za
udrugu Poduzetništvo s povjerenjem.
Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu,
obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 2.
Naziv udruge glasi: Poduzetništvo s povjerenjem (u daljnjem tekstu: Udruga).
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Entrepreneurship with confidence
Članak 3.
Svrha Udruge je okupiti poduzetne žene svjesne svoje autentičnosti utemeljene na Kristu, s kojim mijenjaju svijet.
Udruga je nezavisna, neprofitna, nevladina, nekonfesionalna i nestranačka organizacija.
Članak 4.
Sjedište Udruge je u Pčeliću.
Odluku o promjeni sjedišta Udruge donosi Skupština, a odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor
Udruge.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Članak 5.
Udrugu zastupaju Predsjednica, dvije Dopredsjednice i Tajnica Udruge.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE
Ciljevi Udruge
Članak 6.
Ciljevi Udruge su:
● promicanje, razvoj i unaprjeđena poduzetništva temeljenog na kršćanskim načelima poslovanja, s posebnim
naglaskom na žensko poduzetništvo, u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini
● stvaranje i poticanje poduzetničke klime s posebnim naglaskom na žensko poduzetništvo
● umrežavanje poduzetnih žena na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini
● osnaživanje poduzetnih žena s ciljem usklađivanja privatnog i poslovnog života
● edukacija javnosti o ulozi i važnosti poduzetništva za gospodarstvo, društvo i državu u cijelosti
● unaprjeđenije razvoja i kvalitete društva u cijelosti kroz promociju društvene odgovornosti i visokih standarda
poslovanja
● pružanje podrške djeci, mladima i odraslim osobama u prepoznavanju i razvijanju njihovih kvaliteta te
autentičnog samopouzdanja s ciljem njihovog osobnog rasta i poticanjem na aktivno uključivanje u društvo i
razvoj poduzetničkih vještina u skladu s općeljudskim vrednotama.
● Promicanje ispravne ljestvice vrednota i zdravog života, smanjivanje štetnih posljedica izloženosti urbanim
rizicima te prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja i svih vrsta ovisnosti osoba s područja Republike
Hrvatske i dijaspore.
● Promicanje ekumenizma, međureligijskog dijaloga, pomirenja, kulture dijaloga i učenja o drugima.
● Promicanje i poticanje demokratskog dijaloga i aktivnog građanstva kroz zagovaranje kršćanskih vrijednosti te
izjašnjavanje o važnim socijalno – etičkim pitanjima u društvu i u duhu općeljudskog morala.
● Promicanje obiteljskih vrijednosti, te poticanje međugeneracijske i međuobiteljske solidarnosti,
● Surađivanje s udrugama i ostalim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu koje imaju iste ili slične ciljeve,
● Razvoj civilnog društva i lokalne zajednice.
● Ukazati na potrebu za održivim načinom razvoja i gospodarenja dobrima, zdravim načinom života i povećati
ekološku osviještenost djece, mladih i odraslih osoba
● Promicanje održivog turizma što podrazumijeva: optimalno korištenje prirodnih resursa uz očuvanje ekoloških
procesa, prirodne baštine i biološke raznolikosti; poštivanje društvenih i kulturnih vrijednosti zajednice, te
očuvanje kulturne baštine i tradicionalnih vrijednosti uz međukulturalno razumijevanje i toleranciju;
dugoročno planiranje za unaprjeđenje gospodarskih prilika i ublažavanje siromaštva uz konstantan doprinos
socijalnim prilikama unutar zajednice.
● Promicanje volonterskog rada, partnerstva, donatorstva i sponzorstva.
Područja djelovanja sukladno ciljevima Udruge
Članak 7.
Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:
● gospodarstvo
● demokratska politička kultura,
● duhovnost,
● održivi razvoj,
● ljudska prava
● obrazovanje, znanost i istraživanje,
● socijalna djelatnost,
● zaštita okoliša i prirode,
● zaštita zdravlja.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge
Članak 8.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:
● Osmišljavanje, priprema i realizacija projekata u svrhu socijalizacije, cjeloživotnog učenja i razvoja socijalnih vještina kod
djece, mladih i odraslih osoba te inkluzije marginalnih skupina,
● Organizacija edukativno radnih projekata i drugih oblika druženja,
● Organizacija predavanja, manifestacija, tečajeva i seminara o etičkim, odgojnim, društvenim, kulturnim, vjerskim,
strukovnim i znanstvenim pitanjima te suorganizacija i pomoć u realizaciji projekata srodnih udruga, senzibilizacija i
angažiranje članova putem edukacija za volonterske aktivnosti i humanitarnu djelatnost te organizacija istih kako bi
članovima usadili vrijednost solidarnosti te senzibilizirali javnost i pomogli najugroženijim i marginaliziranim društvenim
skupinama,
● Sudjelovanje u aktualnim društvenim promjenama njegujući demokratske vrijednosti, kulturu dijaloga i pluralizam
mišljenja, uvažavajući načelo supsidijarnosti,
● Izdavanje multimedijskih sadržaja u skladu s ciljevima udruge,
● Objavljivanje publikacija — letaka, knjiga, brošura i sl. književno-nakladnička djelatnost, sukladno nadležnim zakonima
● Suradnja s nadležnim lokalnim i područnim (regionalnim), državnim i međunarodnim tijelima i drugim pravnim i/ili
fizičkim osobama,
● Suradnja te planiranje, promicanje i koordiniranje inicijativa s poslovnim i neprofitnim organizacijama,
● Uključivanje u programe i projekte, te izrada, prijava i provedba projekata i ostalih inicijativa,
● Osiguravanje financijskih sredstava za ostvarenje svih programa i djelatnosti Udruge,
● Praćenje znanstvene i stručne literature te zakonodavne i druge regulative iz područja djelovanja Udruge,
● Praćenje društvenih kretanja, provođenje istraživanja i objavljivanje rezultata,
● Organiziranje kongresa, seminara, tečajeva, predavanja, savjetovališta, tribina, okruglih stolova, radionica, kampova,
priredbi, izložbi, filmskih projekcija, umjetničkih i drugih manifestacija te drugih javnih priredbi i okupljanja,
● Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i ostalim događajima koji su vezani s ciljevima i
djelatnošću Udruge
● Organiziranje dobrotvornih akcija, uz suglasnost nadležnog ministarstva, i stručnih putovanja, u skladu sa zakonom,
● Informiranje svekolike javnosti o radu Udruge putem vlastitih publikacija i web stranice, kao i gostovanjima
predstavnika Udruge u radio i TV emisijama, tribinama i okruglim stolovima,
● Organizacija programa duhovnog i međureligijskog sadržaja,
● Osmišljavanje, priprema i realizacija projekata s ciljem prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja i svih vrsta
ovisnosti, potiče, pomaže i organizira različite oblike druženja mladih, uključujući znanstvene, kulturne i druge oblike
zajedništva,
● Provođenje volonterskih programa, akcija i kampanja, te širenje informacija o dobrobiti volonterskog rada.
Članak 9.
Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:
− izdavačka djelatnost sukladno Zakonu,
− prodaja predmeta vlastite izrade na malo sukladno Zakonu o trgovini,
− organiziranje tečajeva, radionica i seminara u vezi s ciljevima Udruge,
− pružanje usluga oglašavanja putem web stranica i portala,
− posredovanje obavljeno u ime i za račun druge osobe.
III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE
Članak 10.
Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
− pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i o značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima
ili na drugi prikladan način,
− korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (web stranice, društvene mreže i slično),
− javnim priopćavanjem.
IV. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 11.
Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju
ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.
Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava i podnosi pristupnicu (u tiskanom ili
elektroničkom obliku) čiji sadržaj utvrđuje Upravni odbor Udruge. Konačnu odluku o primanju u članstvo i kategoriji članstva
Udruge donosi Upravni odbor Udruge, ili osoba koju on za to ovlasti, i to u roku od 30 dana od prijema pristupnice.
Članom Udruge se postaje danom donošenja odluke Upravnog odbora ili osobe koju on za to ovlasti o prijemu u članstvo i upisom
u popis članova.
Za odbijanje primitka u članstvo Udruge nije potrebno navesti razloge.
Članak 12.
Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom
identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u
Udruzi.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi Tajnica Udruge.
Članak 13.
Članovi Udruge mogu biti redovni, podupirući ili počasni.
Redovni članovi Udruge su fizičke osobe. Redovni članovi imaju pravo birati i biti birani u organe i tijela Udruge te se koriste svim
pogodnostima koje pruža članstvo u Udruzi. Redovni članovi Udruge plaćaju jednu godišnju članarinu u iznosu koju utvrdi Upravni
odbor.
Podupirući članovi Udruge su pravne osobe odnosno predstavnici pravnih osoba, te fizičke osobe prema odluci sukladnoj članku

 1. ovog Statuta, no koje su snažno zainteresirane za djelovanje Udruge i ostvarivanje njezinih ciljeva i koje bitno pridonose ili
  mogu pridonijeti radu i razvoju Udruge u financijskom, materijalnom, stručnom, promotivnom ili nekom drugom pogledu. Odluku
  o prijemu u podupiruće članstvo donosi Upravni odbor Udruge, a članstvo prestaje istupanjem ili isključenjem o kojem odlučuje
  Upravni odbor Udruge. Podupirući članovi nisu dužni plaćati članarinu.
  Počasni članovi Udruge su pravne ili fizičke osobe koje su bitno pridonijele radu, razvoju i ugledu Udruge. Odluku o prijemu u
  počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge. Počasni članovi nisu dužni plaćati članarinu.
  Članak 14.
  Prava redovnih članova Udruge su:
  − birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom,
  − biti informirani o aktivnostima Udruge,
  − sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge,
  − davati prijedloge te podnositi pritužbe i žalbe na rad Udruge i njezinih tijela,
  − koristiti usluge i/ili pogodnosti koje Udruga može stvoriti pod utvrđenim uvjetima,
  − istupati u ime Udruge na temelju odobrenja Predsjednika i Upravnog odbora u okviru radnih tijela te drugih privremenih i
  posebnih projekata Udruge.
  Obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge su:
  − štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge,
  − poštivati odredbe Statuta, kodeksa te drugih pravilnika i akata Udruge,
  − izvršavati preuzete obveze,
  − redovito plaćati članarinu.
  Od obveze plaćanja članarine mogu biti oslobođeni redovni članovi Udruge temeljem podnošenja osobne zamolbe na početku
  svake započete godine članstva, ukoliko zbog teškog materijalnog stanja nisu u mogućnosti platiti članarinu.
  Odluku o oslobađanju redovnih članova od plaćanja članarine donosi Upravni odbor, ili osoba koju on za to ovlasti, u roku od 60
  dana od dana podnošenja zamolbe.
  Članak 15.
  Podupirući i počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu savjetodavnih i radnih tijela te vođenju projekata Udruge, na temelju
  odluka Upravnog odbora.
  Podupirući i počasni članovi imaju pravo biti informirani o aktivnostima Udruge te sukladno svojim mogućnostima sudjelovati u
  radu Udruge.
  Dužnost podupirućih i počasnih članova je štititi ugled i dignitet Udruge.
  Članak 16.
  Članstvo u Udruzi prestaje:
  − dragovoljnim istupanjem, podnošenjem pisane izjave o istupanju iz članstva,
  − istekom uvjeta za određenu kategoriju članstva,
  − isključenjem,
  − smrću člana kao fizičke osobe, odnosno prestankom postojanja člana kao pravne osobe.
  Članak 17.
  Članovi Udruge koji ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili koji svojim radnjama, izjavama odnosno na drugi način ugroze ili
  naruše interese i/ili ugled Udruge, podliježu stegovnoj odgovornosti.
  Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti članova Udruge pokreće Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na traženje
  Upravnog odbora.
  Stegovni postupak vodi Upravni odbor, pridržavajući se općih pravila o stegovnoj odgovornosti, u skladu s pozitivnim propisima.
  Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Udruzi, Upravni odbor može izreći opomenu, odnosno člana protiv kojeg je vođen stegovni
  postupak opozvati s dužnosti i/ili ga isključiti iz članstva u Udruzi.
  Odluku o stegovnoj mjeri Upravni odbor donosi većinom glasova.
  Protiv odluke Upravnog odbora o izrečenoj opomeni ili isključenju iz članstva može se uložiti prigovor Skupštini Udruge u roku od
  15 dana od dana uručenja odluke o opomeni ili isključenju, što će se uvrstiti u dnevni red prvog sljedećeg redovitog zasjedanja
  Skupštine. Odluka Skupštine je konačna.
  V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE
  Članak 18.
  Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.
  Članak 19.
  Tijela Udruge su:
 2. Skupština Udruge,
 3. Predsjednica Udruge,
 4. Dopredsjednica Udruge,
 5. Dopredsjednica Udruge
 6. Tajnica Udruge
 7. Upravni odbor Udruge.
  Mandat svih tijela i dužnosnika u Udruzi traje 4 (četiri) godine.
  Skupština Udruge
  Članak 20.
  Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
  Skupštinu čine redovni članovi Udruge.
  Članak 21.
  Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
  Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, a izvanredna prema potrebi.
  Izborna Skupština održava se svake 4 godine. Na Izbornoj Skupštini uz odabir Predsjednice, Dopredsjednice i Tajnice, donosi se
  odluka o broju članica Upravnog odbora i odabir članica.
  Skupština se u pravilu održava u sjedištu Udruge, ako odlukom Predsjednica Udruge nije odlučeno drukčije.
  Skupština Udruge može se održati i na daljinu (elektronički putem e-pošte, videokonferencijskim sustavom ili drugim oblikom
  suvremene elektroničke komunikacije na daljinu) ili hibridno.
  Članak 22.
  Sjednice skupštine saziva i vodi Predsjednica Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti jedna od Dopredsjednica Udruge.
  Skupština se saziva najmanje 8 (osam) dana prije održavanja sjednice pisanim ili elektroničkim pozivom koji se upućuje svim
  članovima Skupštine.
  Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice (i neophodne materijale o pitanjima o kojima će se raspravljati), te dan i
  mjesto održavanja sjednice, ili naznaku da će se u određeni dan i sat održati sjednica skupštine na daljinu, odnosno u hibridnom
  obliku. U slučaju održavanja sjednice skupštine na daljinu ili hibridno u pozivu se mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu
  kojom će se održati sjednica skupštine.
  Članak 23.
  Izvanredna sjednica Skupštine može se sazvati radi rješavanja osobito značajnih pitanja za rad Udruge, a saziva ju Upravni odbor
  Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.
  U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
  U slučaju kada izvanrednu sjednicu Skupštine zahtjeva najmanje 1/3 redovnih članova Udruge, Upravni odbor Udruge dužan je
  istu sazvati tako da ona bude održana najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od primitka zahtjeva za sazivanjem. U protivnom
  izvanrednu sjednicu Skupštine sazvat će predlagatelji.
  Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.
  Članak 24.
  U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za
  zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 10 redovnih članova Udruge, koji su upisani u popis članova Udruge prije isteka
  mandata tijelima Udruge.
  Članak 25.
  Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine. Ako na sjednici Skupštine
  nije prisutna natpolovična većina svih članova, sjednica se odgađa za 30 minuta. Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje u
  slučaju ako je na njoj nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine, uz uvjet da su svi članovi uredno pozvani.
  Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
  Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.
  Na početku svake redovite sjednice Skupštine potrebno je izglasati predloženi dnevni red, koji se može dopuniti i točkama koje
  zatraže predlagači drugih tijela ili prisutni članovi Skupštine.
  Dnevni red izvanredne sjednice Skupštine ne može uključivati nijednu drugu točku osim onih radi kojih je i sazvana.
  Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
  O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
  Članak 26.
  Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:
  − usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
  − bira i razrješava Predsjednicu, dvije Dopredsjednice i Tajnicu Udruge,
  − bira i razrješava članove Upravnog odbora Udruge,
  − bira i razrješava likvidatora Udruge,
  − odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
  − usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
  − usvaja godišnje financijsko izvješće,
  − odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
  − donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),
  − odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
  − odlučuje o žalbama/prigovorima za koje je nadležna u smislu ovog Statuta,
  − odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
  Predsjednica Udruge
  Članak 27.
  Predsjednica Udruge je samostalna u svom radu te je ovlaštena za zastupanje Udruge.
  Predsjednica Udruge obavlja upravljačke, izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.
  Predsjednica Udruge po funkciji je ujedno i predsjednica Skupštine i Upravnog odbora Udruge.
  Članak 28.
  Predsjednicu Udruge bira Skupština Udruge između redovnih članova Udruge na mandat od 4 (četiri) godine. Ista osoba može više
  puta biti birana za Predsjednicu Udruge.
  Kandidata za Predsjednicu Udruge može predložiti Upravni odbor Udruge, najmanje 10% redovnih članova Udruge, ili najmanje
  1/3 članova Skupštine Udruge. Za izbor Predsjednice potrebna je većina glasova prisutnih članova Skupštine. Ako ima više
  kandidata, a u prvom krugu niti jedan ne dobije potrebnu većinu, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata koji su u prvom krugu
  dobili najviše glasova. U drugom krugu glasovanja za Predsjednicu je izabran kandidat koji je dobio više glasova.
  Za svoj rad Predsjednica Udruge je odgovorna Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.
  Članak 29.
  Predsjednica Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je birana:
  − na vlastiti zahtjev,
  − u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 (šest) mjeseci, te
  − opozivom.
  Članak 30.
  Do opoziva Predsjednice Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 17. ovog Statuta i drugih teških povreda Statuta (npr.
  ne saziva skupštinu redovito, ne podnosi izvješće o radu i sl.).
  Postupak za opoziv Predsjednice Udruge može se pokrenuti na zahtjev Upravnog odbora Udruge, 1/3 članova Skupštine Udruge,
  ili najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.
  O zahtjevu za opoziv Predsjednice Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu
  s odredbama ovog Statuta.
  Predsjednica Udruge bit će opozvana ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Skupštine Udruge.
  Članak 31.
  U slučaju prestanka mandata Predsjednice Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora nove
  Predsjednice Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.
  U slučaju opoziva Predsjednice Udruge, na sjednici na kojoj je ista opozvana bira se nova Predsjednica Udruge za preostali dio
  mandata.
  Članak 32.
  Predsjednica Udruge ima sljedeća prava i obveze:
  − zastupa Udrugu,
  − odgovara za zakonitost rada Udruge,
  − vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
  − brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
  − odgovorna je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
  − dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
  − sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
  − pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i njezinih tijela,
  − brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih tijela,
  − saziva i vodi sjednice Skupštine i Upravnog odbora Udruge,
  − predlaže projekte i programe Udruge,
  − odobrava i potpisuje zapisnike sa sjednica kojima predsjedava,
  − obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.
  Dopredsjednica Udruge
  Članak 33.
  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednice Udruge u svim poslovima zamjenjuje ju jedna od Dopredsjednica Udruge.
  Dopredsjednica Udruge obavlja i sve poslove i zadatke iz djelokruga Predsjednice Udruge koje mu na obavljanje dade Predsjednica
  Udruge.
  Članak 34.
  Dvije Dopredsjednice Udruge, na prijedlog Predsjednice Udruge, bira Skupština Udruge između svojih članova izabranih na
  Skupštini Udruge, i to na mandat od 4 (četiri) godine. Iste osobe mogu više puta biti birane za Dopredsjednicu Udruge.
  Za svoj rad Dopredsjednica Udruge je odgovorna Predsjednici, Upravnom odboru i Skupštini Udruge.
  Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednice Udruge na odgovarajući se način primjenjuju
  na Dopredsjednice Udruge.
  Tajnica Udruge
  Članak 35.
  Tajnica Udruge ima sljedeća prava i obveze:
  − obavlja stručno-administracijske poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela udruge
  − brine o novčanom poslovanju, naplati članarine, vođenju financijske dokumentacije te s Predsjednicom udruge izrađuje
  prijedlog financijskog plana i financijskog izvješća
  − vodi popis članova Udruge
  − dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
  − obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.
  Članak 36.
  Tajnica Udruge, na prijedlog Predsjednice Udruge, bira Skupština Udruge između svojih članova izabranih na Skupštini Udruge, i
  to na mandat od 4 (četiri) godine. Ista osoba može biti više puta biti birana za Tajnicu Udruge.
  Za svoj rad Tajnica Udruge je odgovorna Predsjednici, Upravnom odboru i Skupštini Udruge.
  Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednice Udruge na odgovarajući se način primjenjuju
  na Tajnicu Udruge.
  Upravni odbor Udruge
  Članak 37.
  Upravni odbor je glavno upravljačko tijelo Udruge koje osigurava provođenje odluka i zaključaka Skupštine.
  Članak 38.
  Upravni odbor sastoji se od 5 (pet) do 9 (devet) članova.
  Predsjednica Udruge je članica i predsjednica Upravnog odbora po položaju. Dopredsjednice i Tajnica Udruge su članice Upravnog
  odbora.
  Kandidate za članove Upravnog odbora Udruge može predložiti Upravni odbor Udruge, najmanje 10% redovnih članova Udruge,
  ili najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge.
  Članove Upravnog odbora bira Skupština Udruge između redovnih članova Udruge na mandat od 4 (četiri) godine.
  Upravni odbor, na prijedlog Predsjednice, može u svoj sastav kooptirati do 2 (dva) nova redovna člana Udruge. Mandat
  kooptiranim članovima Upravnog odbora Udruge traje do isteka mandata redovno izabranom Upravnom odboru Udruge.
  Iste osobe mogu više puta biti birane za članove Upravnog odbora Udruge.
  Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini Udruge kojoj je dužan podnijeti godišnje izvješće o svom radu.
  Članstvo bilo kojeg člana Upravnog odbora prestaje završetkom mandata, razrješenjem ili ostavkom.
  Skupština može razriješiti Upravni odbor u cijelosti ili pojedine njegove članove i prije isteka mandata na koji su izabrani u slučaju
  neizvršavanja povjerenih obveza ili neodržavanja sjednica. Ukoliko razrješava Upravni odbor u cijelosti, Skupština tada bira novi s
  punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština iste bira na vrijeme do isteka mandata u čiji
  su sastav birani.
  Članak 39.
  Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednica Udruge, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti jedna od
  Dopredsjednica Udruge.
  Upravni odbor Udruge sastaje se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Predsjednica Udruge dužna je u roku od 15 dana
  sazvati sjednicu Upravnog odbora ako to zatraže najmanje tri člana Upravnog odbora.
  Upravni odbor Udruge odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora javnim glasovanjem, osim ako odluči
  da se o pojedinim pitanjima odluka donese tajnim glasovanjem. U slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas Predsjednice
  Udruge.
  Članak 40.
  Zadaće Upravnog odbora Udruge su, između ostaloga:
  − provodi odluke i zaključke Skupštine,
  − vodi aktivnosti Udruge između dvije sjednice Skupštine,
  − osmišljava politiku Udruge i pruža strateške smjernice za njeno učinkovito djelovanje,
  − priprema zasjedanje sjednica Skupštine,
  − izrađuje i Skupštini predlaže program rada Udruge,
  − sastavlja prijedlog plana rada, financijskog plana, godišnjeg izvješća o radu i zaključnom računu,
  − priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta i druge opće akte,
  − brine o izvršenju usvojenog programa rada Udruge,
  − utvrđuje kalendar aktivnosti Udruge,
  − organizira i provodi djelatnosti koje proizlaze iz djelatnosti ili gospodarskih djelatnosti Udruge,
  − odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u skladu sa zakonom,
  − odlučuje o stručnom honorarnom i profesionalnom angažmanu u Udruzi,
  − odobrava poslovne aranžmane Udruge koji nisu obuhvaćeni tekućim financijskim planom,
  − osniva i opoziva stručna, radna i savjetodavna tijela i povjerenstva potrebna za ispunjenje određenih ciljeva Udruge,
  − predlaže izmjene i dopune Statuta Udruge,
  − upravlja imovinom i financijskim sredstvima Udruge,
  − odlučuje o visini godišnje članarine,
  − odlučuje o stegovnim mjerama sukladno članku 17. ovog Statuta,
  − odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
  − donosi pravilnike i obavlja druge poslove koji nisu u nadležnosti tijela Skupštine,
  − odlučuje o svim pitanjima koja odredbama ovog Statuta nisu stavljena u izričiti djelokrug nekog drugog tijela Udruge.
  Članak 41.
  Upravni odbor može, u okviru vlastita vremenskog mandata, uspostaviti hijerarhiju namještenika u uredu Udruge
  (glasnogovornika, voditelje različitih službi/odjela, izvršnog direktora itd.) od osoba iz Upravnog odbora ili ostalih članova Udruge,
  a prema potrebi posla i profesionalnih zaposlenika u Udruzi.
  Sva povremena radna tijela kao i namještenici odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru i prema njegovu zahtjevu podnose mu
  izvješća o svom radu.
  Druga tijela Udruge
  Članak 42.
  Udruga može osnivati stalna ili povremena tijela (npr. radne skupine, odbore, savjete, vijeća i sl.) potrebna za ostvarivanje ciljeva
  Udruge u skladu sa Statutom.
  Odluku o osnivanju tijela donosi Upravni odbor.
  U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo
  osniva.
  VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA
  Članak 43.
  Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze, mreže, koordinacije ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i
  međunarodne udruge i institucije.
  Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.
  Članak 44.
  Udruga može osnovati podružnice i druge ustrojstvene oblike na području Republike Hrvatske i u drugim zemljama u skladu s
  pozitivnim propisima zemlje u kojoj se podružnica i drugi ustrojstveni oblik osniva, te organizacijski i materijalno pomagati njihov
  rad i ostvarivanje zajedničkih ciljeva. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge.
  Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica i drugih ustrojstvenih oblika donosi Upravni odbor Udruge.
  Podružnice i drugi ustrojstveni oblici nemaju pravnu osobnost.
  Članak 45.
  Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica i drugih ustrojstvenih oblika uređuju se Pravilnikom o radu
  podružnica i drugih ustrojstvenih oblika.
  Pravilnik o radu podružnica i drugih ustrojstvenih oblika mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Upravni odbor Udruge.
  VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
  Članak 46.
  Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana
  sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno
  članku 31. Zakona, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne
  (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine
  nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.
  Članak 47.
  Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
  O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor Udruge ili Predsjednica Udruge na temelju suglasnosti Upravnog odbora
  Udruge.
  VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE
  Članak 48.
  Udruga prestaje postojati:
  − odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,
  − odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom Udruge razdvajanjem,
  − u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
  Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruge.
  Likvidator Udruge
  Članak 49.
  Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba
  ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.
  Članak 50.
  U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih
  postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.
  IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE
  Članak 51.
  Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane
  ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.
  Ako postupak mirenja ne uspije, Upravni odbor Udruge može u svrhu rješavanja spora primijeniti određene stegovne mjere ili
  osnovati posebno tijelo sastavljeno između redovnih članova Udruge, bilo za rješavanje konkretnog spora, bilo kao stalno tijelo.
  Na odluku Upravnog odbora, odnosno posebnog tijela osnovanog u svrhu rješavanja spora, članovi Udruge imaju mogućnost
  prigovora Skupštini Udruge koja donosi konačnu odluku.
  Članak 52.
  Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i
  nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
  U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.
  U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na
  nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez
  odlaganja izvijestiti Upravni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
  U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora Udruge.
  U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.
  X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
  Članak 53.
  Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge
  nakon provedene rasprave.
  Članak 54.
  Inicijativu za izmjene i dopune Statuta, osim na prijedlog Upravnog odbora Udruge, može pokrenuti i najmanje 1/3 redovnih
  članova Udruge.
  Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjednici Udruge koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan
  uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
  Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz
  obrazloženje prijedloga.
  Članak 55.
  Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
  Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.
  Članak 56.
  O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Upravni odbor Udruge.
  Članak 57.
  Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
  U Zagrebu, 15. lipnja 2023. godine
  Andrea Oroš
  predsjednik Udruge